Bilka Lifestyle Ltd – нови възможности

Bilka Lifestyle Ltd – нови възможности

През 2013 година компанията стартира дългосрочна програма за цялостно обновяване, модернизация и реконструкция на козметичната фабрика, която е създадена и изградена през 1996 година. Амбициозният инвестиционен план на компанията обхваща периода 2013-2018 година и цели цялостно привеждане на производствената база в съответствие с европейските норми и изисквания.
С настъпването на пролетта и в синхрон с възраждащата се природа „Билка Лайфстайл“ ООД осъществи първия етап от инвестиционната си програма и влезе официално в обновения си дом. Изпълнените мерки по проект „Намаляване на енергоемкостта на производството в „Билка Лайфстайл“ ООД по Договор за безвъзмездна помощ на Европейския фонд за регионално развитие, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия“ e първият етап от мащабен инвестиционен план на компанията за модернизация и реконструкция на производството. Въвеждането на енергоспестяващи производствени технологии, както и мерки за намаляване на енергоемкостта ще позволят на компанията да повиши конкурентоспособността си и да разшири продуктовото портфолио, като оптимизира производствените процеси. По този начин компанията ще отговори на все по-високите изисквания на своите потребители, както и ще им гарантира високо качество и пълно покритие на европейските норми и изискванията, в това число и стандарт „Добри производствени практики“ (GMP).
Инвестиционната програма е изцяло съобразена и с екологичните норми на производство.
Цялостното изпълнение на инвестиционната програма на компанията ще предостави нови възможности за развитие на Bilka Lifestyle, която е специализирана в развитието на натурални продуктови линии, базирани на отличителни маркетингови концепции. За да отговорим на нуждите на съвременните динамични потребители, все по-ориентирани към природосъобразния начин на живот, непрекъснато трябва да развиваме и надграждаме продуктовите си линии, като добавяме все по-съвременни и ефективни продукти. Колекциите, произвеждани под собствени търговски марки: „Bilka Collection”, „Bilka Homeopathy”, “Bilka Dent”, „ilka Upgrape”, са добре известни на потребителите и се ползват с високо доверие. Те са една много добра основа за надграждане и последващо ниво на развитие.
Инвестицията се осъществи благодарение на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 година в партньорство с Европейския фонд за регионално развитие.
Bilka Lifestyle
Bookmark the permalink.